เครื่องเคลือบดินเผา Ceramic Design

ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา หรือ ออกแบบเซรามิก เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตข้าวของเครื่องใช้ที่ทำมาจากดิน เรียนรู้กระบวนการผลิต เทคนิคต่างๆ การปั้น ขึ้นรูป การเผา การเคลือบ เมื่อน้องๆเข้าไปเรียนก็จะแตกสาขาไปอีกหลายสาขาเช่น สายอุตสาหกรรม สายศิลปะ สายหัตถศิลป์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยที่เปิดรับได้แก่ ม.ศิลปากร ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ออกแบบเซรามิก มศว คณะศิลปกรรมฯ ออกแบบเซรามิก เป็นต้น

ในการติวเข้าสาขานี้ จะเรียนเกี่ยวกับการsketch idea เขียนแบบ ทำsketch design ทำport folio