หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ / ศิลปอุตสาหกรรม

pro

สำหรับน้องๆที่ต้องการสอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม หรือคณะสถาปัตยกรรม สาขาออกแบบอุตสาหกรรม หรือศิลปอุตสาหกรรม เน้นติว ไอเดีย sketch design การลงสี เป็นต้น น้องๆควรมีพื้นฐานวาดเส้นมาก่อน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

เป็นการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆงานออกแบบสาขานี้ มีขอบเขตกว้างขวางมากที่สุด และแบ่งออกได้มากมายหลาย ๆ ลักษณะ นักออกแบบรับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของ ผลิตภัณฑ์ งานออกแบบประเภทนี้ได้แก่

  • งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  • งานออกแบบครุภัณฑ์
  • งานออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์
  • งานออกแบบเครื่องใช้สอยต่างๆ
  • งานออกแบบเครื่องประดับ อัญมณี
  • งานออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์
  • งานออกแบบผลิตเครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ