โรงเรียนติวศิลปะ ArtStep

เปิดติวศิลปะสำหรับทุกคน เน้นการติวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ติวกลุ่มเล็กๆใกล้ชิดและมีคุณภาพ ด้วยผลคะแนนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ในทุกรุ่นดูแลการเรียนการสอนโดยพี่ๆที่เชียวชาญในแต่ละสาขาวิชา ArtStep ยินดีให้คำแนะนำและปรึกษาวิชาที่น้องๆสนใจ

แนะแนวหลักสูตร ให้ตรงกับคณะวิชา


คณะที่เกี่ยวกับการออกแบบ

คณะที่เกี่ยวกับการออกแบบ

คณะนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง พระนครเหนือ บางมด / คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มศว. ธรรมศาสตร์

 • ออกแบบภายใน สถาปัตยกรรมภายใน
 • นิเทศศิลป์ ออกแบบสื่อสาร เรขศิลป์
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปอุตสาหกรรม
 • ออกแบบเครื่องแต่งกาย ออกแบบพัสตราภรณ์
 • ประยุกต์ศิลป์
 • ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
 • ออกแบบเครื่องประดับ
 • ภาพยนตร์
 • การถ่ายภาพ
# อาชีพ สาขานิเทศศิลป์ Visual Communication Design
1 Graphic Designer นักออกแบบกราฟฟิค
2 Advertising Art Director ผู้กำกับศิลป์โฆษณา
3 Branding Designer นักออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
4 Packaging Designer นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
5 Illustrator นักวาดภาพประกอบ
6 Printmaker นักออกแบบสิ่งพิมพ์
7 Type Designer นักออกแบบตัวอักษร
8 User Interface(UI)/User Experience(UX) Designer นักออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้
9 Web Designer นักออกแบบเว็บไซต์
10 Application Developer นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น
11 Data Designer นักออกแบบข้อมูล
12 Creative Director ผู้อำนวยการสร้างสรรค์
13 Art Director ผู้กำกับศิลป์
14 Film Director ผู้กำกับภาพยนตร์
15 Film Editor ผู้ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
16 Cinematographer
17 Animator 2d/3d
18 Motion Graphic Designer นักออกแบบกราฟฟิคเคลื่อนไหว
19 Interactive Designer นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
20 Concept Artist
21 Production Designer (Stage play/Television/Film) นักออกแบบงานสร้าง (ละครเวที โทรทัศน์ ภาพยนตร์)
22 Environmental Graphic Designer นักออกแบบกราฟฟิคสิ่งแวดล้อม
23 Event and Exhibition Designer นักออกแบบนิทรรศการ
24 Multimedia Specialist ผู้เชี่ยวชาญสื่อผสม
25 Curator ภัณฑารักษ์
26 Brand Strategist นักวางแผนกลยุทธ์องค์กร
27 Brand Coordinator ผู้ประสานงานองค์กร
28 Brand Manager ผู้จัดการภาพลักษณ์องค์กร
29 Graphic Studio Owner เจ้าของธุรกิจออกแบบกราฟฟิค

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลัก)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลัก)

ม.ศิลปากร จุฬาฯ ลาดกระบัง พระนครเหนือ บางมด ฯลฯ

 • สถาปัตยกรรมหลัก
 • สถาปัตยกรรมไทย
 • ภูมิสถาปัตย์
# อาชีพ สาขาออกแบบภายใน สถาปัตย์ภายใน
1 Interior Designer มัณฑนากร/นักออกแบบภายใน
2 Interior Designer Consultant ที่ปรึกษาโครงการออกแบบภายใน
3 Design Researcher นักวิจัยด้านการออกแบบ
4 Furniture Designer นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
5 Interior Product Designer นักออกแบบผลิตภัณฑ์ในงานออกแบบภายใน
6 Lighting Designer นักออกแบบแสง
7 Landscape Designer นักออกแบบสิ่งแวดล้อม
8 Event and Exhibition Designer นักออกแบบนิทรรศการ
9 Prop Designer ผู้ออกแบบตกแต่งของประดับในโครงการออกแบบภายใน
10 Set Designer นักออกแบบฉาก
11 Interior Design Stylist สไตลิสต์ด้านการออกแบบภายใน
12 Production Designer (Stage play/Television/Film) นักออกแบบงานสร้าง (ละครเวที โทรทัศน์ ภาพยนตร์)
13 Interior Visualizer ผู้สร้างสื่อ 3 มิติในงานนำเสนองานออกแบบภายใน
14 Material Supervisor ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ
15 Project Manager ผู้บริหารโครงการ
16 Construction Manager ผู้บริหารการก่อสร้าง
17 Site Supervisor ผู้คุมหน้างานการก่อสร้าง
18 Interior Contractor ผู้รับเหมางานออกแบบภายใน
19 Visual Merchandiser ผู้เชี่ยวชาญตกแต่งหน้าร้าน
20 Window Display Designer นักออกแบบหน้าร้าน
21 Interior Studio Owner เจ้าของธุรกิจสตูดิโอออกแบบภายใน

คณะจิตรกรรมฯ วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมฯ

คณะจิตรกรรมฯ วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมฯ

ม.ศิลปากร จุฬาฯ ลาดกระบัง ฯลฯ

 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิจิตรศิลป์
 • คณะศิลปกรรมฯ

# อาชีพสาขา Product design
1 Product Designer นักออกแบบผลิตภัณฑ์
2 Packaging Designer นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
3 Furniture Designer นักออกแบบเครื่องเรือน
4 Ceramic Designer นักออกแบบผลิตภัณฑ์ดินเผา
5 Automotive Engineer นักออกแบบยานยนต์
6 Textile Designer นักออกแบบสิ่งทอ
7 Jewelry Designer นักออกแบบเครื่องประดับ
8 Toy Designer นักออกแบบของเล่น
9 In House Designer นักออกแบบประจำองค์กร
10 Craft Designer นักออกแบบงานฝีมือ
11 Production Designer (Stage play/Television/Film) นักออกแบบงานสร้าง(ละครเวที โทรทัศน์ ภาพยนตร์ )
12 Set Designer นักออกแบบฉาก
13 Event and Exhibition Designer นักออกแบบนิทรรศการ
14 Clothing/Textile Technologist ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสิ่งทอ
15 Material Engineer วิศวกรวัสดุ
16 Material Handler ผู้จัดการวัสดุ
17 Product Manager ผู้จัดการเเบรนด์สินค้า
18 Product Development Consultant ที่ปรึกษางานออกแบบผลิตภัณฑ์
19 Product Analyst นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
20 Purchasing Manager ผู้จัดการงานจัดซื้อ
21 Buyer ผู้จัดซื้อ
22 Curator ภัณฑารักษ์
23 Product Studio Owner เจ้าของธุรกิจออกเเบบผลิตภัณฑ์

# อาชีพ สาขา Fashion Design
1 Fashion Designer นักออกแบบแฟชั่น
2 Fashion Stylist แฟชั่นสไตลิส
3 Textile Designer นักออกแบบสิ่งทอ
4 Accessories Designer นักออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
5 Make-Up Artist ช่างแต่งหน้า
6 Costume Designer นักออกแบบเครื่องแต่งกายประกอบการแสดง
7 Pattern Maker นักออกแบบแพทเทิร์น
8 Clothing /Textile Technologist ผู้เชี่ยวชสญเทคโนโลยีสิ่งทอ
9 Textile Buyer นักจัดซื้อสิ่งทอ
10 Retail Buyer นักจัดซื้อเสื้อผ้า
11 Retail Manager ผู้จัดการแบรด์สินค้า
12 Retial Merchandiser นักบริหารแบรนด์สินค้า
13 Online Merchandiser นักบริหารแบรนด์สินค้าออนไลน์
14 Visual Merchandiser ผู้เชี่ยวชาญการตกแต่งหน้าร้าน
15 Fashion Editor บรรณาธิการแฟชั่น
16 Fashion Journalist นักข่าวแฟชั่น
17 Fashion Blogger บล็อกเกอร์แฟชั่น
18 Beauty Blogger บล็อคเกอร์ความงาม
19 Fashion Trend Analyst นักวิเคราห์เทรนแฟชั่น
20 Fashion Marketing นักการตลาดธุรกิจแฟชั่น
21 Personal Stylist Shopper ผู้จัดการด้านแฟชั่นส่วนตัว
22 Fashion Show Organizer นักออกแบบและจัดการแฟชั่นโชว์
23 Fashion Studio Owner เจ้าของแบรนด์แฟชั่น