DESIGN การออกแบบ

สำหรับน้องๆที่มีพื้นฐานจากคอร์สวาดเส้นมาบ้างแล้ว เพื่อที่จะใช้สอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ ศิลปกรรมฯ เปิดสอนวิชาการออกแบบ ได้แก่ การออกแบบภายใน สถาปัตย์ภายใน นิเทศศิลป์ ออกแบบสื่อสาร ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปอุตสาหกรรม ออกแบบเครื่องแต่งกาย พัสตราภรณ์ องค์ประกอบศิลป์ ประยุกต์ศิลป์