รับประกันผลคะแนนสอบเข้า ม. ศิลปากร ลาดกระบัง จุฬาฯ มศว. บางมด

ดูแลการเรียนการสอนโดยพี่ๆที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ยินดีให้คำแนะนำวิชาที่น้องๆสนใจ

เป้าหมายของเรา

ติวเข้มข้น สอนเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน ง่ายต่อการเรียน น้องๆที่ไม่เคยมีพื้นฐานสามารถมาเริ่มเรียนได้ เรียนเป็นกลุ่มเล็ก สอนเป็นรายคน โดยผู้ชำนาญในการติว ประสบการณ์มากกว่า 9 ปี

ความสม่ำเสมอ

ติวกลุ่มเล็กๆใกล้ชิดและมีคุณภาพ ด้วยผลคะแนนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ในทุกรุ่น

เนื้อหาเข้มข้น

พัฒนาการของนักเรียนขึ้นอยู่กับความขยันและความทุ่มเท ให้ใจกับสิ่งที่เลือกเรียน

0
0
0
0

แนะนำสถาบัน ArtStep

สถาบันสอนศิลปะ ArtStep (since 2009) เปิดสอนศิลปะเด็กเล็ก 4-12 ปี , ศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป วาดเส้นพื้นฐาน สีน้ำ สีอะคริลิค workshop , ติวศิลปะเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบตรง แอดมิชชั่น เข้าคณะมัณฑนศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม จิตรกรรม มัลติมีเดีย ฯลฯ เปิดสอนวิชาสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังนี้ วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นมัณฑนศิลป์ วาดเส้นสถาปัตย์ ความถนัดทางสถาปัตย์ PAT4 วิชาออกแบบต่างๆ ออกแบบภายใน สถาปัตยกรรมภายใน นิเทศศิลป์ ออกแบบสื่อสาร เรขศิลป์ แฟชั่นดีไซน์ องค์ประกอบศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์

Congratulation รายชื่อน้องๆ ArtStep ที่สอบเข้ามหาวิยาลัยได้

มัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร

ไพวรินทร์ นามวิชา (เกี้ยว)
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบตกแต่งภายใน ม.ศิลปากร
วิชาออกแบบภายใน 100เต็ม

วรณัฐ ฝึกความคิด (ปูดำ)
รร.สตรีนนทบุรี
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบภายใน ม.ศิลปากร
วิชาออกแบบภายใน 100เต็ม

ปุณยวัจน์ ฉันทสวัสดิ์ (ต้น)
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ม.ศิลปากร

ธัญวรัตม์ สุระสุข (ฝัน)
โรงเรียนดอนเมืองทหาร-อากาศบำรุง
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเศิลปากร
คะแนนออกแบบภายใน 100/100

พูนสิน หาญยืนยงสกุล (ลิลลี่)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบตกแต่งภายใน ม.ศิลปากร
ออกแบบภายใน 85/100

นัทธนน จันทรวงศ์
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบภายใน ม.ศิลปากร

สถาปัตยกรรม ม.ลาดกระบัง

กฤษดา แสงงาม (นุ๊ก)
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

วสุธา โชติธรรมรัตน์ (ติ๊ดตี่)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-น้อมเกล้า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง

ศศธร ยิ้มบุญเหลือ (นุก)
โรงเรียนศึกษานารี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จิราพัชร พอกพูน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เบญจรงค์ ส่งเสริม (มุก)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีย์ปาณัสม์ จันทร์ศรีโรจน์ (นัต)
รร.เซนต์ฟรัง
คณะสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศุภลักษณ์ เกื้อทองมาก (กิ๊ฟ)
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กวิน งามจินดาวงศ์ (โอ๊ต)
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปาริชาต ผิวเฮ้า (เอ๋ย)
โรงเรียนราชวินิตมัธยม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กัลยลักษณ์ มุกด์ธนะอนันต์ (ออม)
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นันทเดช เทียนมณเฑียร (ปืน)
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วณิชชา เปล่งอุดมกิจ (มุก)
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฌัชชา เน้นแสงธรรม (มาย)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรท จารุศิริกุล (จิมมี่)
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุภกัญญา เอี่ยมสุโร (โปรย)
โรงเรียนราชินี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิทรรศการศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิมวัลย์ วัชชพันธ์ (ใบพลู)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุมงคล คำสอน
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อรภา โอสถานนท์ (โอ่ง)
โรงเรียนสาธิตเกษตร
INTERNATIONAL PROGRAM IN COMMUNICATION DESIGN จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ชาลิสา อารมย์สุข (กวาง)
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

รัชพงษ์ พรหมสวัสดิ์ (เพชร)
รร.นครนายกวิทยาคม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม ม.ทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ก้องภพ พุ่มสัจจา (ก้อง)
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชวิศา แป้นเกิด (กรีฟ)
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี

ปัณณทัต แสงนาค (เฟิร์ส)
รร.เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรมม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปัทมา อยู่ชม (เอ๋)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สุนิษา คงน้อย (ดาว)
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญญบุรี

ศิริขวัญ ชัยยะ (ขวัญ)
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลธัญบุรี

ศุภากรณ์ พรพิทักษ์ธรรม (ออฟ)
รร.หอวัง
คณะ สถาปัตยกรรมและ การออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อรวิรา ตั้งเจริญ (อุ้ย)
รร.สาธิตมหาวิทยาลัย- ราชภัฎนครปฐม
คณะสถาปัตยกรรม สาขาออกแบบภายใน ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

วราภรณ์ อภิชนังกูร (โบว์)
รร.แม่พระฟาติมา
คณะสถาปัตยกรรม สาขาออกแบบภายใน ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

นายสิทธา จันทรวงศ์ (ฟิว)
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
โครงการร่วมบริหารหลักสูตร มีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมีเดีย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ธนฑร แสงแก้ว (เบล)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ม.เทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี

ศุภกร เจริญวัฒนชัย (มุ่ย)
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี สาขามีเดียอาร์ท ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ณหทัย บุญแท้ (เปียโน)
รร.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานา ชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พรปวีณ์ ศิริประเสริฐศักดิ์ (มีม)
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานา ชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ญาสุมินทร์ สุภาสูรย์ (แป้ง)
รร.นครนายกวิทยาคม
คณะมีเดียทางการแพทย์และ วิทยาศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

นันทนัช ปิยะสินธ์ชาติ (ยูจีน)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชามีเดียแพทย์และวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด

ธนัชชา อาศรีสม (ติม)
โรงเรียนสิงห์บุรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจสิริ กรุณานนท์ (ก้าว)
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค มหาวิทยาลัยบูรพา

ภัสสิริ นรสิงห์ (เมย์)
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค มหาวิทยาลัยบูรพา

พรชัย เตียววิไล (ต้น)
โรงเรียนกาญจนาภิเษก- วิทยาลัย สุพรรณบุรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวจิรวดี ขวาภักดี (จอย)
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ สาขาออกแบบกราฟฟิก และโฆษณา มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาสุรี หิรัญสาย (จิ๊บ)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ ออกแบบกราฟฟิค และโฆษณา ม.บูรพา

ปณิตา พูวัฒนาธนสิน (ป๋องแป้ง)
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขากราฟฟิกและโฆษณา มหาวิทยาลัยบูรพา

มัณฑนา การสง่า (ฝน)
รร.ปราจิณราษฎรอำรุง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ วิชาออกแบบกราฟฟิกและ โฆษณา ม.บูรพา

ภัทราพร จึงอุดมธารา (พลอย)
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวนภัสสร เอี้ยพิน (พิม)
รร.มารดานฤมล
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาลัยเพาะช่าง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ไปศล เชื้อนาค (นนท์)
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ เพาะช่าง

สิรวิชญ์ ชูแก้ว (มาร์ค)
โรงเรียนดอนเมืองทหาร อากาศบำรุง
คณะสถาปัตยกรรมและ การออกแบบ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์

อิสราภรณ์ จุลกรานต์ (มีน)
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พีรกัลยา กลมสอาด (แป้ง)
รร.ราชวินิตมัธยม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ปรมีนทร์ มาหมั่น (มีน)
โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบตกแต่งภายใน ม.ราชมงคลรัตนโกสิทร์

สุภัสสรา ไตรยัญสุววรณ (พัด)
รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักพงษภูวนาถ

รายชื่อ พี่ติว ArtStep

พี่ปราบ วาดเส้น ปราบ พนิชเรืองไกร (พี่ปราบ)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร
พี่ตั้ม วาดเส้น สราวุธ ใจเพียร(พี่ตั้ม)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร
พี่เเพท สีน้ำ สถาพร ประดิษฐ์(พี่เเพท)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร สอนสีน้ำ
พี่เกี้ยว ออกแบบตกแต่งภายใน ไพวรินทร์ นามวิชา (พี่เกี้ยว)
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบตกแต่งภายใน ม.ศิลปากร วิชาออกแบบภายใน 100เต็ม
พี่หมอก ออกแบบเครื่องแต่งกาย กมลลักษณ์ สว่างศรี(พี่หมอก)
คณะคณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พี่เต้ย นิเทศศิลป์ ชุติกาญจน์ มาตย์เทพ(พี่เต้ย)
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร
พี่เจนนี่ นิเทศศิลป์ ชนม์พิชา สุวรรณเก (พี่เจนนี่)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดเส้น95/100 นิเทศศิลป์ 100 เต็ม
พี่มิ้น นิเทศศิลป์ นางสาวฑิตยา พลภักดี (พี่มิ้น)
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ม.ศิลปากร
พี่เต้ย สถาปัตยกรรม pat4 นายรัชพล เข็มทอง (พี่เต้ย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พี่พร้อม สถาปัตยกรรม pat4 กฤษณพงศ์ หงส์วาณิชสกุล(พี่พร้อม)
คณะ สถาปัตย์กรรม
ม.ศิลปกร
พี่ไอ๊ซ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ พงศคนธ์ สร้อยเพ็ชรวงศ์(พี่ไอ๊ซ์)
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พี่บีม ออกแบบผลิตภัณฑ์ วธูสิริ ประเสริฐศรี (บีม)
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับ1 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ วาดเส้น100เต็ม
พี่มิ้น ออกแบบผลิตภัณฑ์ ฉัตรชัย ดวงใจ (มิ้น)
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับ2 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ วาดเส้น95/100

สอบเข้า มหาวิทยาลัยชั้นนำ

มหาวิทยาลัยด้านงานศิลปะ งานออกแบบ ทุกสถาบัน